Štefánikova hvězdárna a ČAS


celodenní seminář k poctě dostavby petřínské hvězdárny pod názvem

Historický seminář k 90. výročí otevření Štefánikovy hvězdárny pro členy České astronomické společnosti


Termín: 21. 4. 2018 - cca 10-18 hodin

Místo konání: Štefanikova hvězdárna

Kapacita: 50 osob

Doprava: UPOZORNĚNÍ - lanová dráha na Petřín bude v době konání semináře pravděpodobně mimo provoz > podrobné info na DPP

Pořádá:

 • Štefánikova hvězdárna
 • Hvězdárna Františka Pešty
 • Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti

Organizační tým: Petr Bartoš, Štěpán Kovář


Přihlásit svoji účast či příspěvek můžete zde: Registrace


Program semináře

9.00 - 10.00   registrace

9.30 - 10.00  prohlídka Štefánikovy hvězdárny

10.00 - 10.10   Zahájení semináře (Štěpán Kovář)

10.10 - 10.30   Současnost a budoucnost hvězdárny (zástupce ŠH - Martin Fuchs)

10:30 - 11:00   Architektura a vzhled pražských hvězdáren (Štěpán Kovář)

11:00 - 12:00   Sedmdesát let mezi přáteli astronomie na ŠH (Ing. Pavel Příhoda

12.00 - 13.30   přestávka na oběd

13:30 - 14:30   Odborná pozorování a vědecká práce na ŠH (Ing. Jaroslav Pavlousek)

14:30 - 15:30   Peripetie předcházející výstavbě hvězdárny (Jaroslav Soumar)

15.30 - 16.00   přestávka

16:00 - 17:00   Kuriozity a zajímavosti z historie ŠH (Ing. Jaroslav Pavlousek)

17:00 - 18:00   závěrečná diskuze moderováno

18.00 - 18.30   Závěr semináře

                        volná diskuze a posezení u večeře

Lidová hvězdárna Štefánikova

Jednou z hlavních myšlenek, obsažených ve stanovách ČAS, bylo vybudování hvězdárny, která by sloužila veřejnosti. Plány, které rozpřádali jednotliví členové ČAS od roku 1918, byly téměř fantaskní. Mladá republika se pomalu vzpamatovávala ze světové války a Česká astronomická společnost uvažovala o astronomické popularizační instituci celoevropského významu.

V dubnu 1928 už na vrcholu Petřína stála skutečná hvězdárna. Ještě před otevřením hvězdárny bylo rozhodnuto, že název observatoře bude Lidová hvězdárna Štefánikova.

Samotný akt slavnostního otevření vlastní hvězdárny, ke kterému mířila Česká astronomická společnost od svého založení, se odehrál dopoledne 24. června 1928.

"Za historickou Hladovou zdí, na nejvyšším místě krásných sadů petřínských, na nezastavitelném místě s nejčistším obzorem v Praze, stojí náš útulek. Den po letním slunovratu, t.j. v neděli dne 24. června o 10. hod. dopolední bude na hvězdárně zahajovací členská schůze... Nezapomeňte, že od června je adresa Společnosti: Česká astronomická společnost, Praha IV, Petřín, Lidová hvězdárna Štefánikova."

Výstavba z pohledu Říše hvězd

Stavba hvězdárny na Petříně. Konec února nebyl stavbě příznivý. Noční mrazy, které trvaly i začátkem března, znemožnily rychlejší postup stavby. Přibyly pouze některé úpravy uvnitř, práce truhlářská a přípravy k betonovému zábradlí kolem ploché střechy. Kopule byla dokončena, takže lze doufati, jakmile mrazy povolí, že dojde k její vnitřní úpravě, aby bylo možno v brzku postaviti těžký podstavec pro Zeissův hledač komet. Objektiv hledače byl zaslán firmě Zeissově k opravě. Jde o pouhé centrování objektivu, jehož porušení zjistil Dr. B. Šterberk optickou zkouškou. Vada ta, pokud isme mohli poznati přímým pozorováním na obloze její vliv, jevila se tím, že jasné hvězdy při slabém zvětšení měly kómu. Nejedná se tudíž o žádnou vadu zásadního rázu, nýbrž o vadu, která vznikla posunutím optických ploch za dopravy. Městská rada schválila návrh, aby zbytku povoleného stavebního příspěvku bylo užito k zakoupení vnitřního zařízeni místností. Zprávy denních listů, jakoby se nám k tomuto účelu bylo dostalo zvláštní subvence, nebyly správné.

Říše hvězd 1928/4, str. 56


Lidová hvězdárna na Petříně. Stavba rychle spěje k ukončení. Na počátku dubna byla přístavba omítnuta vně i uvnitř, plochá střecha byla opatřena betonovým zábradlím a bylo započato s pracemi truhlářskými. V kopuli se konají přípravy k zdvižení podstavce Zeissova hledače komet na vysoký pilíř. Až bude osazen, bude montováno pódium. Dosud není možno oznámiti, kdy hvězdárna bude otevřena, ale stane se tak pravděpodobně na počátku měsíce června.

Říše hvězd 1928/5, str. 76


Lidová hvězdárna Štefánikova. Počátek měsíce června letošního roku bude důležitým mezníkem v životě Společnosti. Spoluprací členů výboru a několika přátel z kruhu členstva za podpory kulturního odboru hlav. města Prahy bylo dokončeno dílo, které bylo cílem prací a snah Společnosti po deset let. První část Lidové hvězdárny Štefánikovy je dostavěna a Společnost ujala se její organisace. Za historickou Hladovou zdí. na nejvyšším místě krásných sadu petřínských, na nezastavitelném místě s nejčistším obzorem v Praze, stojí náš útulek. 

Den po letním slunovratu, t. j. v neděli dne 24. června o 10. hod. dopolední bude na hvězdárně zahajovací členská schůze. O úkolu a dalším programu Společnosti promluví předseda prof. dr. Fr. Nušl. Členové, dostavte se včas a pokud možno opatřte se odznaky, které jsou již v administraci k dostání. Vchod do hvězdárny je prozatím výhradně dvířky v Hladové zdi. které jsou poněkud vlevo nad konečnou stanicí Lanové dráhy. Po prohlídce hvězdárny koná se společný oběd v petřínské restauraci. Kdo bude se chtíti účastniti, musí zaslati administraci závaznou přihlášku. Večer, bude-li příznivé počasí, bude první pozorování hledačem komet. 

Nezapomeňte, že od června je adresa Společnosti: 

Česká astronomická společnost , Praha IV, Petřín, Lidová hvězdárna Štefánikova.

Říše hvězd 1928/6, str. 95-96 


Nové sídlo České astron. společnosti - Lidová hvězdárna Štefánikova.

Deset let usilovné práce výboru Společnosti mělo výsledek. Společnosti dostalo se sídla, které mnohým sesterským společnostem v cizině může býti vzorem. Psali jsme již o tom, jaké zásluhy o uskutečnění stavby hvězdárny má hlav. město Praha, zvláště přednostové kulturního oddělení p. proí. Žípek a p. rada Jarolímek a jsme všichni přesvědčeni, že Lidová hvězdárna v kulturním snažení národním vykoná svůj úkol ke cti města Prahy. 

Dne 24. června 1928 shromáždilo se na novostavbě hvězdárny 60 členů, z nichž mnozí přijeli k této slavnostní schůzi z venkova. Předseda Společnosti, prof. Dr. Nušl, vylíčil vývoj myšlenky vybudování Lidové hvězdárny. Poděkoval všem, kdož se o stavbu zasloužili. Potom návštěvníci si prohlédli novostavbu. Zasedací síň svým vkusným uspořádáním vzbudila všeobecný dojem. Zvláště byl obdivován originální lustr ve tvaru Saturna s prstencem a zvěrokruhem, dílo p. J. Nušla. Stěny místnosti jsou ozdobeny krásnými fotografiemi z observatoře Mount Wilson v Kalifornii a z laboratoře státní hvězdárny v Klementinu. 

Se zájmem byl sledován výklad předsedův v kopuli, ve které je hledač komet. Dva menší dalekohledy, pětipalcový a čtyřpalcový, jsou prozatím v místnosti v přízemí a dočkají se instalace po úplném vybudování stavby, které nedá již dlouho na sebe čekati. P o prohlídce panoval ještě na plošině hvězdárny čilý ruch a teprve kolem poledne opustili členové s pěknými dojmy budovu. Část jich zúčastnila se společného oběda v petřínské restauraci. Tím zakončen byl památný den ve vývoji naši Společnosti. Bude nyní záležet na členstvu, jak použije výhod, které skýtá nyní sídlo Společnosti. 

V prvé řadě je potřebí takových členů, kteří obětavě chtějí pracovati k tomu, aby jméno Lidové hvězdárny Štefánikovy mělo svůj dobrý zvuk nejen doma, ale i za hranicemi. Je zajisté potěšitelné, že kroužek přátel, zaujatý pro tento cíl, se již vytvořil. Nejen že pěstuje zde všeobecné seznamování se s oblohou, zejména s mlhovinami a hvězdokupami, ale též organisuje pozorování létavic. Členka sl. Joanelli byla prvou, která věnovala několik nocí teleskopickému pozorování Winecid, korespondujícímu s podobným pozorováním na observatoři v Ondřejově a na české technice. Důkladně bylo zde organisováno také pozorování Perseid, jež neminulo se úspěchem. K tomu cíli odstěhovali se sem na týden někteří členové, zde se stravovali a ve dne dospávali probdělé noci. Podle jednomyslného souhlasu, byla to nejlepší dovolená. kterou si může astronom-amatér dopřáti. Kroužek těchto přátel často schází se k debatám a osnuje pracovní plány do budoucna.

Říše hvězd 1928/7, str. 110-111  

Prozatímní domácí řád

 1. Hvězdárna je přístupna až na další ustanovení pro širší veřejnost za příznivého počasí denně po západu Slunce a zavírá se půl hodiny před uzavřením sadů: ve dnech vědecké práce je přístup omezen. Hromadné návštěvy musí býti hlášeny nejméně 24 hodiny předem.
 2. Pro členy: knihovna a kancelář jsou přístupny denně kromě neděle a státních svátků od 14 hodin do západu Slunce. Prodlévati v jiných místnostech kromě kanceláře v této době není dovoleno.
 3. Prodlévání v místnosti, kde je umístěn dalekohled, jest dovoleno toliko za přítomnosti administrátora hvězdárny, nebo za přítomnosti osoby výborem k tomu pověřené. V případě, že by ten byl nucen náhle od stroje se vzdáliti. jest povinností všech návštěvníků odejiti bez vyzvání na terasu. V každém případě ručí každý za stroj jeho péči svěřený.
 4. Strojem manipulovati není dovoleno nikomu, kromě pověřeným osobám.
 5. Kouřeni v místnosti pod kopuli jest z důvodů bezpečnostních zakázáno.
 6. Jakékoli znečišťování místností hvězdárny, na terase a v nejbližším okolí jest zakázáno. Rovněž poškození hvězdárny a vnitřního zařízení jest nejen zakázáno, ale způsobená škoda musí býti plně nahražena. Svévolné poškozování bude mimo to trestáno. 
 7. Všichni návštěvníci hvězdárny jsou povinni říditi se podle pokynů průvodce, jenž jinak má právo toho, kdo by upozornění nedbal, z hvězdárny vykázati.
 8. Za platící návštěvníky jsou považováni - až na výjimky výborem uznané - všichni nečlenové, kteří v průvodu člena hvězdárnu navštíví.
 9. Pobyt v zasedací síní v nepřítomnosti administrátora nebo některého člena výboru je zakázán.
 10. Návštěvy nečlenů v den, kdy není hvězdárna veřejnosti přístupna, buďtez omezeny na nejnutnější míru: podobně výklad těmto návštěvníkům budiž stručný. Vážná pozorování členů v těchto dnech mají přednost před návštěvami ostatními a členové sami jsou povinni postarati se o to. aby pozorovatelé nebyli rušeni.

V Praze, v červenci 1928.

Několik obrázků 

Fotografie na pozadí webu - výstavba petřínské hvězdárny v zimě 1927/8.

Původní architektonický návrh petřínské hvězdárny
Původní architektonický návrh petřínské hvězdárny
Štefánikova hvězdárna (c) Štěpán Kovář - 2001
Štefánikova hvězdárna (c) Štěpán Kovář - 2001
Lidová hvězdárna Štefánikova - květen 1945
Lidová hvězdárna Štefánikova - květen 1945