Archivace dokumentů

Pokud si nevíte rady, co s různými starými dokumenty, pozorovacími protokoly apod. týkající se astronomie, napište nám !  > zde

Rozhodně nevyhazujte, je to nevratný proces a budoucí historikové pak mohou jen litovat !

Jak na to ?  > zde


Schéma spisového fondu uloženého v AVČR (za léta 1917-1959) je na webu HISEC

https://www.hvezdarna-fp.cz/archiv/archiv.htm 


Vývoj spisového fondu - Československá astronomická společnost 1917-1959

Spisová evidence ČAS byla jednoduchá. Písemnosti byly zapisovány do podacího protokolu, v němž byly uvedeny základní údaje. Spisy nebyly věcně tříděny, byly ukládány chronologicky. Účetní doklady byly ukládány zvlášť a též chronologicky. Účetní evidence se řídila soustavou jednoduchého účetnictví, v roce 1950 bylo převzato jednotné podnikové účetnictví (pokladní deník a věcná konta), a v roce 1954 byla zavedena jednotná účetní evidence. Agendu ČAS vedl po celou dobu její existence administrátor. Byl jím od počátku až do roku 1953 František Kadavý. V době první republiky a za okupace byl jedinou placenou silou Společnosti, někteří členové ČAS v kanceláři bezplatně vypomáhali. Po roce 1945 přibyly k Fr. Kadavému další placené administrativní síly. V roce 1953 byla oddělena hvězdárna od Společnosti a František Kadavý, který byl do té doby též správcem hvězdárny, přešel cele do jejích služeb jako její ředitel.
Materiály z činnosti ČAS v rozsahu 45 balíků byly odevzdány dne 22. 6. 1966 do Ústředního archivu ČSAV s jednoduchým přejímacím protokolem.   

Rozbor obsahu fondu 

Fond je zachován pro starší dobu poměrně v úplnosti, od roku 1954 jsou spisové materiály neúplné. Neúplné jsou též zápisy o schůzích ČAS. Chybí jednací protokol od března 1958. Značně neúplné jsou písemnosti o vydávání časopisu Říše hvězd. Také účetní a finanční materiály se dochovaly neúplně od roku 1954 a v účetních knihách jsou mezery z období okupace a ze závěru činnosti od roku 1955.
Fond dokumentuje snahy ČAS o soustředění všech astronomů-amatérů, o jejich odborné vedení, ať již to byla pomoc při stavbě dalekohledů nebo snaha o zvýšení jejich odborné úrovně pomocí časopisu, publikací, přednášek v rozhlase i přednášek konaných v Praze a mnohých jiných městech. Prostřednictvím svých odborů působila ČAS i na astronomy-amatéry mimopražské. Poměrně značný byl i styk s astronomy na Slovensku.

Záznam o zpracování inventáře 

Fond uspořádala a skartaci fondu provedla prom. hist. Alena Šlechtová, která též zpracovala inventář fondu, úvod i rejstřík k inventáři.